STADGAR

Stadgar för föreningen DuÄrUnik
§ 1. Namn
Föreningens namn är DuÄrUnik
§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stärka ungdomars välmående och självbild.
Genom film, kampanjer och ungdomar som egna influensers bidrar föreningen till att stärka varje individs självkänsla på olika digitala plattformar t.ex Instagram, Facebook
och på hemsidan www.duarunik.se
Ungdomar som lyfts fram i kampanjer är bra förebilder med ett anti-drog och alkohol tänk. Ett exempel på detta kan vara ungdomar som har ett specifikt brinnande intresse. Ett mål är även att sprida kunskap och lärdomar inom filmproduktion samt efterbearbetningskunskaper inom samma område.
§ 3. Säte
Styrelse skall ha sitt säte i Onsala
§ 4. Organ: Föreningens organ är:
§ 5. Medlemskap
1) Årsmötet 2) Styrelsen 3) Revisorer
Föreningen är öppen för alla individer i alla åldrar
Till medlem i föreningen kan antas den som vill bidra till att föra rörelsen vidare genom att sprida föreningen och dess ändamål till nya målgrupper och nya personer.
§ 6.Ansökanommedlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Detta kan även ske via E-post och via formulär vid inbjudning. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.
§ 7. Utträde
Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.
§ 8.Medlemsavgiften
Inträdesavgift om 0 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.
§ 9.Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 3/4 delar av styrelsen så finner. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 29 dagar före årsmötesdagen.
§ 10.Rösträttvidårsmöte
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer eller konsulter.
• •

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.
§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 15 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.
§ 12. Ärenden på årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare
4. Val av 1 person att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställandeavårsavgifter
11. Val av ordförande
12. Valavövrigaordinarieledamöter
13. Valavsuppleantertillstyrelsen
14. Valavvalberedning
15. Valavenrevisor
16. Övrigafrågor
17. Årsmötetsavslutande
§ 13. Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst
§ 14. Styrelsens åligganden m.m.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen:
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår
att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.
Det åligger styrelsen även att besluta om hjälp i form av konsult skall tillämpas och vem det är som skall tas in.
• •


§ 15. Föreningens ledning
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.
§ 16. Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
§ 17. Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses 1 revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 18. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 1 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 1 månad före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 3/4 av samtliga angivna röster.
Vid snabb, exceptionell ändring som är nödvändig för föreningens överlevnad krävs endast ett styrelsemöte. Om denna paragraf används skall utnyttjandet av denna paragraf utvärderas på kommande årsmöte.
§ 19. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 5/6 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. Vid föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till ViUnga.
§ 20. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.
Antagna vid årsmöte 2021-03-12, § 12 Ändrade vid styrelsemöte 2021-03-28 §18